OJS: Swedish (sv SE)

From PKP Wiki
Jump to: navigation, search

Contact

  • Martin Persson, Lund University Library, martin.persson@ub.lu.se

Contributors

  • Lund University Library
  • Linnaeus University Library

Previous Contributors

  • Kristoffer Holmqvist, Kristoffer.Holmqvist 'at' lub.lu.se
  • Per Funke, per 'at' funke.com

Master glossary

(Initially prepared for updated translation project in 2017.)

For additions/comments/discussion, please use the mailing list of the Swedish OJS network.

English term Swedish term Comment
Abstract Abstract
Action Åtgärd
Affiliation Affiliering
Announcements Meddelanden
Assign Utse/tilldela
Assignment Uppdrag
Auditor Manusgranskare OMP
Authentication source Autentiseringskälla
Author guidelines Riktlinjer för författare
Back issues Publicerade nummer Se även "Future issues" och "Current issue"
Blind review Anonym granskning
Block Block
Body (email/comment body) Text
Citation Markup Assistant Verktyget för referensuppmärkning
Citation Extraction Extrahering av referenser
Citations Referenser  ? Om inte citeringar (i bibliometrisk bemärkelse avses)
Complete Slutföra jfr. Finish --> Avsluta
Contributor Medarbetare
Copyediting Manusredigering
Copyeditor Manusredaktör
Copyright statement/notice Upphovsrättsdeklaration/-villkor
Coverage Täckning
Cover page Framsida
Current Issue Senaste numret Se även "Back issues" och "Future issues"
Custom Blocks Anpassade block
Dashboard Översikt
Declined (about submissions) Refuserad
Default Default
Delayed Open Access Fördröjd open access
Disable Inaktivera
Discipline Disciplin se även "Subject"
DOIs DOI:er
Draft files Utkastfiler
Due Deadline
Edit Redigera
Email E-post(-adress/-meddelande)
Email-Attachment Review Process Granskningsprocess med e-postbilaga Se även "Standard Review Process" OJS 2.4?
Enroll/-ment Tilldela roll/Roller
Ensuring a Blind Review Att garantera anonym granskning
Entity Objekt
Expiry Förfallodatum I vissa fall "upphör"
Favicon Adressikon
Future issues Kommande nummer Se även "Back issues" och "Current issue"
Galley Publiceringsversion Bör ej blandas ihop med "manuskript" då "galley" asver den publiceringsklara versionen. Se även "Issue galley".
Grid Rutnät
Homepage Förstasida I det fall ordet refererar till bara förstasidan. Jfr. även "Site".
Index terms Ämnesord se även "Keywords"
Individual subscriptions Enskilda prenumerationer
Institutional subscriptions Institutionsprenumerationer
Issue galley Numrets publiceringsversion
Item Objekt (menu item --> element)
Journal assistant Redaktionssekreterare
Journal management Tidskriftsadministration
Journal manager Tidskriftsansvarig
Keywords Nyckelord se även "Index terms"
Language descriptor Språkbeskrivning
Layout Layout
Locale Språk/region
Logotype Logotyp
Lookup database Uppslagsdatabas
Mail E-post
Mailing list E-postlista se ovan
Manuscript Manuskript
Masthead Redaktionsruta
Masthead (flik) Allmänt
Merge users Slå ihop användare
Note Anteckning/observera
Notification Avisering
One-click reviewer access Granskning utan inloggning
Online payment Betala online
Open Access Open access
Open source Fri och öppen programvara
Options Alternativ
Participants list Deltagarlista
Plugin Plugin
Policy/policies Policy/policyer
Principal contact Primär kontakt
Privacy policy Integritetspolicy
Privacy protection policy Integritetspolicy
Privacy statement Integritetspolicy
Proofreading Korrekturläsning
Proofreading corrections Rättelser efter korrekturläsning
Public identifier Publik identifikator
Publisher Utgivare
Reading tools Läsverktyg
Redirect Omdirigera
Release notes Versionsinformation
Request Förfrågan
Research instrument Forskningsinstrument
Resolve Slå upp (resolver plugin)
Restricted access Begränsad tillgång
Resubmit for review Skicka in igen för ny granskning
Return (Gå) tillbaka
Review Granska/granskning "peer review" --> "sakkunniggranskning"
Reviewer/-ing interests Intresseområden för granskning
Review Options Granskningsalternativ
Review Policy Granskningspolicy nb. det existerar även "Review Guidelines" --> "Riktlinjer för granskare"
Review Round Granskningsomgång
Revisions Required Bearbetning krävs
Schedule for publication in ... Ska publiceras i ...
Section editor Sektionsredaktör
Section policies Sektionspolicyer
Self-archiving Parallellpublicering
Settings Inställningar Se även "Setup".
Settings wizard Inställningsguide
Setup Konfiguration Se även "Settings".
Sidebar Sidomeny
Site Webbplats Jfr. även "Homepage"
Site administrator Webbplatsadministratör
Sort Ordna
Sponsor Sponsor
Stage Steg
Standard Review Process Granskningsprocess Standard se även "Email-Attachment Review Process". OJS 2.4?
Subject Ämne Se även "Discipline"
Submission (a submission) Bidrag
Submission (stage) Inskickat
Submission file Bidragsfil Borde vara "Manuskript"?
Submission Queue Aktuella bidrag
Submission Unsuitable Bidrag motsvarar inte tidskriftens profil
Subscription Prenumeration
Subscription manager Prenumerationsansvarig
Subscription type Prenumerationsform
Supplementary file Bilaga ev. delvis rest från 2.4* -- kolla
Tags Taggar
Tasks Uppgifter
Template Mall
Thumbnail Miniatyrbild
Usage metric Mått på användning
User Home Min sida ev. 2.4-rest?
User interface Användargränssnitt
Web feed Webbflöde

Useful Swedish translation resources